REGULAMIN Studia Treningowego ELITE Strefa Kobiet

 

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów

STUDIA TRENINGOWEGO ELITE STREFA KOBIET

Aleja Legionów 141d, 18-400 Łomża

 

§ 1

Korzystający z usług Klubu są zobowiązani do wykupienia w recepcji jednorazowego wejścia lub karnetu miesięcznego – zgodnie z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karnetu jest zapoznanie się z regulaminem STUDIA, podpisanie formularza – oświadczenia oraz uiszczenie opłaty doładowującej jak i opłaty aktywacyjnej w wysokości 10 zł za wydanie karty. W przypadku zagubienia karnetu klient powinien zgłosić to na recepcji pracownikowi Studia w celu wystawienia nowego za ponowną opłatą.

§ 2

Karnetów miesięcznych nie zawieszamy! – niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu. Przedłużenie ważności karnetu przewidujemy tylko w sytuacji, gdy zajęcia nie mogą odbyć się z naszej winy.

§ 3

Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystany przez osoby trzecie. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie i nie podlega przesunięciu na inny termin. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Udostępnienie karnetu wstępu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i będzie skutkować wykluczeniem ze Studia bez prawa ubiegania się o zwrot wniesionych opłat.

§ 4

Po przyjściu do Studia należy obowiązkowo okazać karnet upoważniający do korzystania z usług Studia, a następnie zostawić go na recepcji w celu otrzymania kluczyka do szafki. Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać kluczyk  i odebrać karnet.

§ 5

Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje ubrania w szafce. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie Studia ELITE Studio nie ponosi odpowiedzialności.

§ 6

Ćwiczący ma obowiązek przynosić strój sportowy i mieć ze sobą własny ręcznik w celu położenia go na przyrządach do ćwiczeń na siłowni i matach na zajęciach z fitnessu.

§ 7

Karnety wystawiane są na czas określony - 30 dni - łącznie z sobotami, niedzielami i świętami. Dodatkowo karnety mają określoną liczbę wejść do wykorzystania w w/w terminie - 4, 8 lub 12, bądź może to być karnet OPEN.

§ 8

 Studio zastrzega sobie prawo zmiany godzin otwarcia siłowni jak i zmiany godziny zajęć, o czym klienci są wcześniej poinformowani na FB oraz w trakcie zajęć.

§ 9

W Studiu bezwzględnie obowiązuje obuwie zmienne – inne od tego, w którym się przyszło do Studia Treningowego Elite Strefa Kobiet – z czystą podeszwą,. Na zajęciach z fitnessu i ćwiczeniach na siłowni obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć.

§ 10

Na terenie Studia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Na teren siłowni i sali fitness zabrania się wnoszenia wszelki produktów spożywczych. Podczas  ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.

§ 11

Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Studia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12

W sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu Studia. Przy ćwiczeniach z wolnymi ciężarami należy bezwzględnie stosować maty ochronne. Nie można krzyczeć, rzucać sprzętem bezpośrednio na posadzkę oraz zachowywać się nie przyzwoicie. Osoby przebywające na terenie Studia ELITE zobowiązane są okazywać sobie wzajemną tolerancję i zrozumienie względem siebie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły w stosunku do drugiej osoby.

§ 13

Wykluczenie ze Studia i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia porządku  publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu. O wykluczeniu ze Studia klient zostanie powiadomiony ustnie przez pracownika. W sytuacji zakazu korzystania  i wykluczenia z członkostwa, nie zwracana jest równowartość nie wykorzystanego karnetu i inne poniesione opłaty.

§ 14

Studio Treningowe ELITE Strefa Kobiet zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Studia bez podania przyczyny.

§ 15

Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z usług świadczonych przez Klub wyłącznie za

pisemną zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów i pod opieką osób dorosłych.

§ 16

Ze względu na ograniczoną ilość osób mogących brać udział w zajęciach grupowych należy dokonywać wcześniejszej rezerwacji osobiście,  telefonicznie bądź na stronie www.elitestrefakobiet.pl w zakładce GRAFIK. Nieobecność na zajęciach zarezerwowanych należy zgłaszać w danym dniu osobiście bądź telefonicznie do godz. 14:00. Brak zgłoszenia nieobecności będzie odhaczany z karnetu.

§ 17

Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą  w zajęciach na własną odpowiedzialność Osoby z problemami zdrowotnymi  przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

§ 18

W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy poinformować instruktora bądź pracownika przed zajęciami.

 § 19

Do sterowania klimatyzacją itp. Uprawniony jest tylko pracownik Studia Treningowego ELITE Strefa Kobiet w drodze wyjątku instruktor.

§ 20

Studio Treningowe ELITE Strefa Kobiet zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć fitness oraz instruktora. Klub zastrzega sobie również prawo do odwołania zajęć jeśli na grupę przyjdą mniej niż 5 osób. W zamian za to będzie istniała możliwość odrobienia tych zajęć w tym dniu na siłowni lub w innym dniu na zajęciach fitness.

§ 21

 Studio Treningowe ELITE Strefa Kobiet nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez instruktora bądź obsługę.

§ 22

Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Studia.

§23

Klient zakupując wejściówkę lub karnet oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu Studia Treningowego ELITE Strefa Kobiet i w pełni go akceptuje.

§24

Pracownicy obsługi sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio na recepcji Studia.

§25

Członkowie Klubu zobowiązani są ukończyć trening najpóźniej 20 minut przed zamknięciem Klubu i opuścić Klub najpóźniej w godzinie zamknięcia.

Dodatkowa uwaga: W zajęciach fitness mogą brać udział dorośli i dzieci jeśli mają wykupiony karnet. Dzieci , które towarzyszą mamom mogą przebywać w Zakątku dla Dzieci, bądź na sali fitness, ale nie biorąc w zajęciach aktywnego udziału, jeśli nie mają wykupionego karnetu.

 

 

 

....................................................................................

(imię i nazwisko, data)                      .

Regulamin PłatnościRegulamin określa zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez wykorzystanie Panelu Klienta

I. Definicje

 1. Klub” - obiekt sportowo – rekreacyjny – ELITE STREFA KOBIET EWELINA GÓRALCZUK-DZIEDZIC mającą swoją siedzibę pod adresem ŁOMŻA , 18-400, ul. Aleja Legionów 141D

 2. Klient” „Nowy Klient”- osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych

 3. Panel Klienta” - internetowe konto Klubowicza dostępne po zalogowaniu się do indywidualnego profilu korzystając ze strony www. Służy do zarządzania usługami oferowanymi przez Klub.

 4. Karnet” -jedna z usług klubu w ramach członkostwa, uprawniająca do wstępu do Klubu

 5. Jednorazowe Wejście” -jedna z usług klubu uprawniająca Klienta do wejścia do Klubu w przeciągu 24h od chwili pierwszego wejścia z uwzględnieniem, iż po wyjściu z Klubu ponowne wejście jest możliwe po upływie 2h od wyjściaII. Zasady Ogólne

 1. Dostęp do Klubu oraz prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub uzyskuje się poprzez okazanie ważnego Karnetu czy zakupienia Wejścia Jednorazowego.

 2. Klub oferuje usługi polegające na możliwości zakupu Karnetu lub Jednorazowego Wejścia oraz zarządzaniu Panelem Klienta przy użyciu aplikacji internetowej Panelu Klienta

 3. Klient lub Nowy Klient, który chce skorzystać z usług klubu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Szczegółowe warunki korzystania z usług Klubu określa Regulamin STUDIA TRENINGOWEGO ELITE STREFA KOBIET

 4. Internetowy Panel Klienta umożliwiają: dokonywania płatności w związku ze świadczonymi przez klub usługami, rejestrację Nowych Klientów, zarządzanie kontem, zakup karnetu lub jednorazowego wejścia.

III. Zakres usług oferowanych drogą elektroniczną

 1. Opłaty wnoszone są za pomocą następujących metod płatności:

   1. użycia karty płatniczej z aktywną funkcją płatności internetowych uprawniającą Klub do obciążenia rachunku bankowego Klienta, pełną należną kwotą z tytułu miesięcznej opłaty członkowskiej w danym Okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym Okresie rozliczeniowym, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Klienta,

   2. jednorazowej płatność kartą lub przelewem elektronicznym

   3. przelewem

 1. Do świadczenia usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z Internetowego Panelu Klienta po zaakceptowaniu Regulaminów, które są dostępne na stronie internetowej klubu

 2. Klient zobowiązany jest poinformować Klub oraz zmienić sposób realizacji płatności lub usługę w przypadkach:

  1. wycofania w swoim banku zgody na obciążanie karty,

  2. braku środków na rachunku bankowym Klubowicza niewystarczających na pokrycie pełnej opłaty,

  3. gdy rachunek Klubowicza został zamknięty,

  4. gdy Klubowicz złożył w swoim banku dyspozycję odwołania niezrealizowanego polecenia zapłaty,

  5. zmienił dane w swoim banku, niezbędne do realizacji przez Klub polecenia obciążenia karty,

  6. Klub podjął 3 kolejne, nieudane próby obciążenia karty Klubowicza.

 1. Klient jest zobowiązany:

  1. przed skorzystaniem z polecenia obciążenia karty do weryfikacji we własnym zakresie, czy karta Klubowicza obsługuje płatności internetowe oraz płatności rekurencyjne.

  2. do poinformowania swojego banku o anulowaniu polecenia obciążenia karty.

 1. Klient, Nowy Klient oraz inny użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną bez składania dodatkowych oświadczeń woli.

 2. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy przy użyciu Internetowego Panelu, w szczególności poprzez podanie przez Klienta lub Nowego Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Klient lub Nowy Klient, którego dotyczą niewłaściwie wypełnione formularze.

 

IV. Zwroty, reklamacje

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od świadczonych przez klub usług w przypadku: zakupu z wykorzystaniem Internetowego Panelu Klienta pierwszego Karnetu lub jednorazowego wejścia w ramach rozpoczętego członkostwa w rozumieniu Regulaminu w terminie czternastu dni od daty jego zakupu w formie pisemnego oświadczenie o odstąpieniu zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej.

 2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia, w przypadku rozpoczęcia obowiązywania Karnetu, na prośbę Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od świadczenia usług, kwota należności zostanie obliczona proporcjonalnie do okresu obowiązywania Karnetu.

 3. Klient może składać reklamacje dotyczące Klubu oraz inne skargi lub wnioski za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres email dostępny na stronie internetowej.

 4. Składając reklamację Klient zobowiązany jest:

  1. podać imię i nazwisko oraz PESEL (w przypadku jego braku – adres zamieszkania);

  2. wskazać Klub, którego dotyczy reklamacja;

  3. dokładnie opisać zastrzeżenie dotyczące Klubu lub jego funkcjonowania, ze wskazaniem daty ewentualnego zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji;

5. Klub zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji złożonej zgodnie z Regulaminem w terminie 30 dni od dnia jej zgłoszenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Spółka poinformuje Klienta wiadomością elektroniczną wysłaną na adres Klubowicza wskazany w Panelu Klienta lub w przypadku posiadaczy Kart Sportowych na adres, z którego wpłynęła reklamacja.